Política de privacidade

Responsable – quen é o responsable do tratamento dos datos?

Identidade: UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S.  L
Domicilio social: Avda. Barcelona, 33 Local 1A 15706 Santiago de Compostela
CIF:  B36532034
Teléfono: 669962249
Correo Electrónico: contacto@artellandofeminismo.gal
Nome do dominio:  artellandofeminismo. gal

Finalidades – con que finalidades tratamos os teus datos?

En cumprimento do disposto no Regulamento Europeo 2016/679 Xeneral de Protección de Datos, informámosche de que trataremos os datos que nos facilitas para:

 • Xestionar a contratación de servizos que realice a través da Plataforma, así como a facturación e entrega correspondente.
 • Remitir periodicamente comunicacións sobre servizos, eventos e noticias relacionadas coas actividades desenvolvidas por UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S. L, por calquera medio (teléfono, correo postal ou email), salvo que se indique o contrario ou o usuario opóñase ou revogue o seu consentimento.
 • Remitir información comercial e / ou promocional relacionada co sector de servizos contratados e valor engadido para usuarios finais, salvo que se indique o contrario ou o usuario opóñase ou revogue o seu consentimento.
 • Dar cumprimento ás obrigacións legalmente establecidas, así como verificar o cumprimento das obrigacións contractuais, incluía a prevención de fraude.
 • Cesión de datos a organismos e autoridades, a condición de que sexan requiridos de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias.

Categorías de datos – Que datos tratamos?

Derivada das finalidades antes mencionadas, en UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S.  L xestionamos as seguintes categorías de datos:

 • Datos identificativos
 • Metadatos de comunicacións electrónicas
 • Datos de información comercial. No caso de que o usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento destes e comprométese a trasladarlle a información contida nesta cláusula, eximindo a UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S. L de calquera responsabilidade neste sentido.
 • Con todo, UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S. L poderá levar a cabo as verificacións para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan, conforme á normativa de protección de datos.

Lexitimación – cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

Respecto a navegación e uso do noso sitio web, trataremos os seus datos para:

 • Ofrecer ás persoas usuarias unha navegación máis personalizada.
 • Coñecemento das horas de maior afluencia de visitas na web así como realizar axustes precisos para evitar problemas de acceso.
 • Coñecemento da efectividade dos distintos botóns e ligazóns que apuntan ao noso servidor, co fin de potenciar aqueles que ofrezan mellores resultados.
 • Mantemento dun rexistro da actividade do usuario vía web.
 • A prevención e investigación da fraude.

En relación cos formularios facilitados para a participación en actividades, proxectos, concursos, solicitude de axudas, eventos, bolsas e/ou cursos, trataremos os seus datos para:

 • A xestión da solicitude ou participación en calquera Actividade, así como o cumprimento das obrigacións legais.
 • A realización de estudos e cálculos estatísticos, enquisas, análises de tendencias e control de calidade.
 • A tramitación, seguimento, e actualización de calquera solicitude de información.

Respecto a os formularios de contacto e números de teléfono que puxemos á súa disposición no presente sitio web, trataremos os seus datos para:

 • Atender e xestionar as consultas e solicitudes que realice a través dos números de teléfono facilitados para ese efecto.
 • Atender e xestionar as suxerencias, reclamacións e outras consultas que realice a través do formulario correspondente.

Prazo de Conservación dos Datos – Por canto tempo conservaremos os teus datos?

UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S.  L conservará os datos persoais das persoas usuarias unicamente durante o tempo necesario para a realización das finalidades para as que foron recolleitos, mentres non revogue os consentimentos outorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, manterá a información bloqueada durante os prazos legalmente establecidos.

Destinatarios-  A que destinatarios/as se comunicarán os teus datos?

Os teus datos poderán ser cedidos a o Concello de Santiago de Compostela.
Tamén poderán ser cedidos ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado nos casos que exista unha obrigación legal.
Administracións públicas con competencia nos sectores de actividade, cando así o estableza a normativa vixente.

Seguridade da Información – Que medidas de seguridade implantamos para coidar os seus datos?

Para protexer as diferentes tipoloxías de datos reflectidos nesta política de privacidade levará a cabo as medidas de seguridade técnicas necesarias para evitar a súa perda, manipulación, difusión ou alteración.

 • Medidas que eviten o acceso aos datos da persoa usuaria por parte de terceiraspersoas.

Dereitos – Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos e como podes exercelos?

Tes dereito a obter confirmación sobre se UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S.  L estamos a tratar datos persoais que che concirnan, ou non.

Así mesmo, tes dereito a acceder aos teus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, poderás solicitar a limitación do tratamento dos teus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa túa situación particular, poderás opoñerche ao tratamento dos teus datos. UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S.  L deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Así mesmo, podes exercer o dereito á  potabilidade dos datos, así como retirar os consentimentos facilitados en calquera momento, sen que iso afecte á  licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Se desexas facer uso de calquera dos teus dereitos pode dirixirse a contacto@artellandofeminismo.gal.

Por último, informámosche que podes dirixirche a Axencia Española de Protección de Datos e demais organismos públicos competentes para calquera reclamación derivada do tratamento dos teus datos persoais.

Modificación da política de privacidade

UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S.  L poderá modificar a presente Política de Privacidade en calquera momento, sendo publicadas as sucesivas versións no Sitio web. En calquera caso, UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S.  L comunicará con aviso previo as modificacións da presente política que afecten os usuarios a fin de que poidan aceptar as mesmas.

A presente Política de Privacidade atópase actualizada a data 27/12/2018 UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S.  L (España). Reservados todos os dereitos.

Se o desexas tamén podes consultar a nosa Política de Cookies.

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usabilidade. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies